26 กุมภาพันธ์, 2551

ENGLISH FOR COMMUNICATION

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชา การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (คลิกที่ชื่อวิชา)
รหัสวิชา GE1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 3 หน่วยกิต เวลาเรียน ในชั้นเรียน 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง

The Way I am -- If-clause Song

Video Lesson: Greeting & Introduction

Video Lesson: Asking for Information Using Wh-questions

Video Lesson: Weather

Video Lesson: Making a Date

Video Lesson: Giving Directions

Video Lesson: Travel Itinery

Video Lesson: Checking In

Video Lesson: IELT Interview

Sentences